try here televisionwatches.com. Womens fake watch. website here replica watch. hop over to this site replica watch. Sale realtywatches.com. Continue fake watch. click this https://www.coffeewatches.com/. navigate to this web-site replica rolex watches. these details https://www.furniturewatches.com. check out the post right here rolex replica. High Quality fake watch. Luxury replica watches. Top holidayswatches.com. look at this now fake rolex. design careerwatches.com. High-quality fake rolex watches. read review https://www.casinoswatches.com/. her comment is here fake watch. here you can find the best fake rolex. continue reading this fake rolex watch.

KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Mansuroğlu Ankara No: No: 71 / D: 21 Bayraklı/İzmir adresinde yerleşik; İzmir Ticaret Siciline 111555 sicil numarası ile kayıtlı EKİZ TAVUKÇULUK TARIM ÜRÜNLERİ YEM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ “Şirket” veya Veri Sorumlusu” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Kanun kapsamında Şirket tarafından işlenen kişisel veri kategorileriniz aşağıdaki gibidir:
 • Kimlik Bilgisi,
 • İletişim Bilgisi,

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirket, kişisel verileriniz müşterimiz ile olan hukuki ilişkiniz nedeniyle aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işleyebilecektir;
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • Mal/hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri İle Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz Şirket tarafından e-mail, yazılı sözleşme, form, telefon kanallarıyla yazılı ve sözlü olarak elde edilmekte ve kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirket, bu doküman kapsamındaki kişisel verilerinizi;
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • Mal/hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
amaçlarıyla gerçekleştirmek için hissedarlarıyla, destek veya hizmet aldığı gerçek veya tüzel kişilerle, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen kişi, Şirketimize başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’dan doğan talepler “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kurulca yasal olarak belirlenen ücreti başvurandan isteyebilecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; şirket web adresinde http://www.ekizyumurta.com/kvkk yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Mansuroğlu Ankara No: No: 71 / D: 21 Bayraklı/İzmir adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak kvkk@ekizyumurta.com adresine iletebilir veya Kanun’un 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 
Unvan:Ekiz Tavukçuluk Tarım Ürünleri Yem Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Mersis No:0760018274700013
Telefon Numarası: 02324627343-02328234909
Fax Numarası:02324626255
Adres:Mansuroğlu Ankara No: 71 / D: 21 Bayraklı/İzmir
E-posta adresi: kvkk@ekizyumurta.com

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde İlgili Kişinin Başvuru Yöntemlerine İlişkin Aydınlatma

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Kanun) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “İlgili Kişi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin talepte bulunma hakkı tanınmıştır.

Şirketimize yapılacak olan başvurular Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilebilecektir.

Başvuruların gerçekleştirilebilmesi için “İlgili Kişi Başvuru Formu”nun doldurularak; Başvuru Sahibi ’nin şahsen başvurusu ile, Noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, Formun doldurulup Şirket’e daha önce bildirdiğiniz güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak kvkk@ekizyumurta.com adresine elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yolu Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuruya Eklenecek Bilgiler
Şahsen Başvuru (İlgili kişinin şirket adresine gelerek bizzat başvuruda bulunması) Mansuroğlu Mahallesi, Ankara Caddesi No: No: 71 / D: 21 Bayraklı/İzmir Zarf üzerine “KVKK M.11 KAPSAMINDA BİLGİ TALEP BAŞVUSU” yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla Başvuru Mansuroğlu Mahallesi, Ankara Caddesi No: No: 71 / D: 21 Bayraklı/İzmir Zarf üzerine “KVKK M.11 KAPSAMINDA BİLGİ TALEP BAŞVUSU” yazılacaktır.
Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru (Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru) ekiztavukculuk@hs01.kep.tr E-postanın konu kısmına “KVKK M.11 KAPSAMINDA BİLGİ TALEP BAŞVUSU” yazılacaktır.
Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru (İlgili kişi tarafından Şirket’e daha önce bildirilen ve elektronik posta adresini kullanarak başvuru) kvkk@ekizyumurta.com E-postanın konu kısmına “KVKK M.11 KAPSAMINDA BİLGİ TALEP BAŞVUSU” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul tarafında başka bir başvuru yöntemi bildirilmesi halinde başvuru yollarınız güncellenecektir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz gün) içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

İlgili Kişi Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına ulaşmak için lütfen Tıklayınız.
Bina İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni için lütfen Tıklayınız.