try here televisionwatches.com. Womens fake watch. website here replica watch. hop over to this site replica watch. Sale realtywatches.com. Continue fake watch. click this https://www.coffeewatches.com/. navigate to this web-site replica rolex watches. these details https://www.furniturewatches.com. check out the post right here rolex replica. High Quality fake watch. Luxury replica watches. Top holidayswatches.com. look at this now fake rolex. design careerwatches.com. High-quality fake rolex watches. read review https://www.casinoswatches.com/. her comment is here fake watch. here you can find the best fake rolex. continue reading this fake rolex watch.

DUYURULAR

Duyurular

Ekiz Tavukçuluk Tarım Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 07.08.2020 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı Daveti

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü
Sicil No: 111555-K-9396

Ticari Adresi: Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:71 Gümüş Plaza K:6 D:21 Bayraklı/İZMİR
Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.07.2020 tarih ve YKK No:2020/003 tarih ve sayı ile almış olduğu karara istinaden, 07.08.2020 tarihinde saat 14.00’da Ilıpınar Mahallesi Kabayer Mevkii no:322 Foça / İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirecektir.

Finansal Tablolar, Konsolide finansal Tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımlarının sağlanması hususu ilan olunur.

Ekiz Tavukçuluk Tarım Ürünleri Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Gökhan YALÇINKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz ………………………………………………….... Anonim Şirketi’nin ....../……/2020 tarihinde saat 14.00’da …………………………………………………………………. Adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………………’nü temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti Veren
Adı Soyadı/ Ticari Ünvanı,
Sermaye Miktarı :
Pay adedi :
Adresi :

Not: Vekaletnamenin Noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Ekiz Tavukçuluk Tarım Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 07.08.2020 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanı’nın seçilmesi,
2. Toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalamak için Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
3. Şirket sermayesinin 11.500.000,00-TL’den 61.500.000,00-TL’ye çıkarılması ve ana sözleşmesinin “Sermaye, Pay Senetlerinin Nev’i ve Devri” başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

YENİ ŞEKLİ
Sermaye, Pay Senetlerinin Nev’i ve Devri
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 25,00-TL değerinde 2.460.000 paya ayrılmış 61.500.000,00-TL’den ibarettir. Bu defa artırılan 50.000.000,00-TL’nin tamamı şirket ortaklarından Agro Servis Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin şirketten olan alacağından karşılanmış olup, karşılığı yeni çıkarılan paylardan iktisap edecektir. Bu alacağın varlığı ve sermayeye ilave edilebilirliği İzmir YMM odasına 35103816 no ile kayıtlı YMM İbrahim Halil Bağdınlı tarafından hazırlanan 03.07.2020 tarihli 35103816/2569/2020-110 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.
Sermaye artırımı sonrası Şirketin pay sahipliği yapısı aşağıda gösterilmiştir:
Pay Sahibi: Agro Servis Dış Ticaret Anonim Şirketi
Pay Adedi: 2.345.000
Sermaye Tutarı: 58.625.000,00-TL

Pay Sahibi: Hamdi Ekiz
Pay Adedi: 115.000
Sermaye Tutarı: 2.875.000,00-TL

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.


4. Yönetim Kurulu seçimi, görev sürelerinin tespiti 5. Dilek, temenniler, kapanış. Toplantıya bizzat katılamayacak olan ortakların ekli vekaletname ile birlikte kendilerini toplantıda usulüne uygun şekilde temsil ettirmeleri rica olunur. Toplantıya ait ilan 13.07.2020 tarihli 10117 sayılı ekli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olup, bir sureti işbu davetin ekinde yer almaktadır. Toplantı ile ilgili evrak belgeler şirket merkezinde toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren ortakların incelemesi için hazır bulundurulacağını hatırlatır, toplantıya katılımınızı asaleten/vekaleten rica ve ihtar ederiz.

Ekiz Tavukçuluk Tarım Ürünleri Yem Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Gökhan YALÇINKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı